Osnovna sredstva i sitan inventar

  Program za Osnovna sredstva i sitan inventar sadrži sledeće funkcionalnosti:
 • Kompletnu evidenciju svih osnovnih sredstava i sitnog inventara po lokacijama (osn. sredstva) i zaduženjima (sitan inventar)
 • Praćenje prometa ažuriranja osnovnih sredstava (nabavka-povećanje vrednosti, rashod, )
 • Automatizovan otpis osnovnih sredstava (aut. obračun amortizacije), eventualni obračun revalorizacije
 • Automatsko otvaranje početnog stanja za novu godinu
 • Štampa svih potrebnih rekapitulacija prometa osnovnih sredstava, po loakcijama, po kontima, po amortizacionim grupama
 • Pregled i štampa kartica osnovnih sredstava i kartica konta u svakom trenutku
 • Štampa svih potrebnih zakonskih obrazaca za praćenje osnovnih sredstava (Obrazac OA, ANEKS I), štampa popisnih lista

Tehničke karakteristike i HW preduslovi
Aplikativni SW Osnovna sredstva i Sitan inventar je izrađen kao Desktop aplikacija u Microsoft Access tehnologiji. Od HW komponenti potreban je samo jedan desktop računar standardnih karakteristika:
 • Procesor: Pentium 4
 • RAM: 512 MB
 • Operativni sistem: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008